Prawnik od odszkodowań — Leszno

Marcin Bartkowiak jest prawnikiem specjalizującym się także w sprawach o odszkodowania, który wraz ze współpracownikami działa w Lesznie. Aby możliwe było uzyskanie odszkodowania, czyli formy rekompensaty, powstała szkoda powinna dotyczyć mienia czy osoby. Co ważne, powinno się dać ją oszacować, wyliczyć przy użyciu środków pieniężnych. Jeśli nie można tego dokonać, mamy do czynienia z zadośćuczynieniem, czyli formą rekompensaty za szkody o charakterze niepieniężnym.

Odszkodowanie może dotyczyć:

  • uszkodzenia nieruchomości poprzez zalanie, spalenie, spowodowanie osuwiska czy też inne zdarzenie,
  • zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu mechanicznego w trakcie zdarzeń drogowych,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • zniszczenia urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych.

Egzekwujemy roszczenia z tytułu szkód powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego, uszkodzenia domu, sąsiedzkiego zalania mieszkania i wielu innych. Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, dobierając metody działania i zakres prac do sytuacji.

 

Odszkodowania — zakres działań

Prawnik od odszkodowań zajmuje się następującymi sprawami:

  • odszkodowaniami komunikacyjnymi: rekompensatami za szkody powstałe w ramach odpowiedzialności cywilnej, a także w związku z AC. W postępowaniu bierze się pod uwagę adekwatność wysokości uzyskanego odszkodowania, koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (konieczność wynajęcia auta zastępczego, procedura związana ze sporządzeniem rzetelnej i prywatnej ekspertyzy dotyczącej zdarzenia);
  • rekompensatami za szkody dotyczące nieruchomości: kwestiami zalania, podpalenia, kradzieży i zniszczenia mienia, a także nieuzasadnionym obniżeniem przez firmę ubezpieczeniową kwoty należnego odszkodowania;
  • odszkodowaniami związanymi ze szkodą na osobie, a w tym uzyskiwanie świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu, jak również zadośćuczynienia,
  • odszkodowaniami związanymi ze śmiercią w wypadku komunikacyjnym osób najbliższych,
  • odszkodowaniami za błędy medyczne: sprawy dotyczą rekompensaty kosztów poniesionych w związku z podjęciem koniecznego leczenia, rehabilitacją czy niezdolnością do pracy;
  • rekompensatami za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie robót budowlanych, remontowych itp.

Oprócz tego zajmujemy się również egzekwowaniem odszkodowań dla rolników, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jeśli spór uda się rozwiązać w sposób polubowny, przygotujemy umowę cywilno-prawną, której treść będzie odzwierciedlała ustalenia stron.

 

Działania prawnika od odszkodowań

W związku z prowadzeniem spraw dotyczących uzyskania odszkodowania zajmujemy się ustalaniem i obieraniem ewentualnej strategii procesowej, a także gromadzeniem i opracowywaniem niezbędnej dokumentacji. Sporządzamy pisma procesowe i reprezentujemy interesy stron przed sądami powszechnymi. Tłumaczymy również zagadnienia, pojawiające się w związku z przeprowadzanymi czynnościami. Objaśniamy przebieg procedur oraz konsekwencje związane z podejmowaniem określonych działań.

Udzielamy zarówno jednorazowych porad, dotyczących konkretnych sytuacji, jak i zajmujemy się kompleksowo prowadzeniem postępowania dotyczącego odszkodowania. Jeśli krzywda dotyczy szkody o charakterze niematerialnym, emocjonalnym, przeprowadzamy procedury związane z zadośćuczynieniem za poniesione szkody.

W przypadku starań o rentę odszkodowawczą dla osoby pokrzywdzonej w wypadku również warto sięgnąć po pomoc specjalisty, który wyjaśni możliwości, jakie dają konkretne rozwiązania prawne, a także pokieruje ich praktycznym zastosowaniem.